vision


ራእይ (Vision)
ኣብ 2017 ዓ/ም ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ተጠቒሙ ምህርቱን መፍረያይነቱን ዘደንፈዐን ብፅርየትን ብመጠንን ምህርቱ ናብ ዕዳጋ ዘቕርብ ሓረስታይ ትግራይ ተፈጢሩ ምርኣይ፡፡ 

ሓባራዊ እምነታት (Core Values)

  • ዝላ ዘምፅእን ሙሉእ ፓኬጅ ቴከኖሎጂታት ሕርሻ ሓበሬታን ንፈጥር 
  • ልምዓትን መፍረያይነትን ንምቅልጣፍ ብተገዳስነት ንስርሕ
  • ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ንናይ ከባቢ ፍልጠትን ሜላ ኣሰራርሓን ትኹረት ንህብ 
  • ስራሕትና ብብሉፃት ተሞክሮታትን ሓደሽቲ ፍልጠታትን  እናማዕበሉ ዝኸዱ እዩም
  • ምህርትን መፍረያይነትን  ዘምፅእ ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ሓረስታይ ምፍጣር መለለይና እዩ ።
  • ንስራሕቲ ምርምር ሕርሻ ትኹረት ንህብ ።
  • ሙሉእ ተሳትፎ ሓረስቶት ኣብ ምርምር ሕርሻ ነረጋግፅ
  • ዕዳጋ ተኮር ምህርቲ ዘምርት ሓረስታይ  ንፈጥር